СПЛЕНОМЕГАЛИЯ

СПЛЕНОМЕГАЛИЯ       — увеличение селезенки.